[1]
Jogatama Purhita, E. 2022. Desain Seni Rupa Klasik. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. 8, 1 (Aug. 2022), 1-59.