(1)
Jogatama Purhita, E. Desain Seni Rupa Klasik. yayasanpat 2022, 8, 1-59.