[1]
E. Jogatama Purhita, “Desain Seni Rupa Klasik”, yayasanpat, vol. 8, no. 1, pp. 1-59, Aug. 2022.